BlogCategorii de folosinta a terenurilor

Lista de coduri privind tipurile de proprietate, destinatie, categoria de folosinta, destinatia constructiilor

              Terenurile de orice fel, care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent de titlurile pe baza carora sunt detinute, se impart pe destinatii conform prevederilor legale. Prin “Detinatori de terenuri” se înteleg titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice, ai altor drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor ori detinator precar.

               Domeniul public poate fi de interes national, caz în care proprietatea asupra sa în regim de drept public apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea (de asemenea in regim public) apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.

             Categoriile şi subcategoriile de folosinţă se determină pe baza constatărilor făcute la teren şi a documentelor care atestă legalitatea modificărilor efectuate.Schimbările intervenite în modul de folosinţă a fondului agricol datorate unor calamităţi naturale sunt recunoscute şi înregistrate ca atare, fără solicitarea vreunui act, în măsura în care se constată că terenurile respective nu mai pot avea categoriile de folosinţă iniţiale. In această situaţie s-ar afla viile sau livezile distruse, terenurile cu alunecări care nu mai pot fi folosite ca arabil etc.Serele se măsoară şi se înregistrează la categoria de folosinţă ”sere”.

            Terenurile scoase temporar din circuitul agricol pentru executarea unor investiţii, se înregistrează la categoria de folosinţă actuală neagricolă, urmând să se revină asupra acestei înregistrări după redarea terenurilor în circuitul agricol, când se trec la categoriile de folosinţă existente în teren


 Aceste coduri se regasesc pe hartile cadastrale si in continutul documentatiei cadastrale

 

Plan cadastral categorii de folosinta

 

Exemplu de clasificare a proprietatilor in planul cadastral

          In exemplul de sus  21 -reprezinta cvartalul care a fost cartat imobiliar, A- teren arabil, Vh -vie, Hb- apa statatoare( balta), Ds - drum satesc, D- constructie paianta, B- constructie caramida etc

          

Criterii de clasificare a terenurilor dupa destinatii

         

Terenurile cu destinatie agricola (TDA)

          Din categoria terenurilor cu destinatie agricola fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fânetele, serele, solariile, rasadnite, terenurile cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajarile silvice, pasunile împadurite, cele ocupate de constructii agrozootehnice si îmbunatatiri funciare, amenajarile piscicole, drumurile tehnologice si de depozite.

Terenurile cu destinatie forestiera (TDF)

          Din categoria terenurilor forestiera fac parte: terenurile împadurite sau cele ce servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica, terenurile destinate împaduririlor si cele neproductive -stâncarii, abrupturi, bolovanisuri, râpe, revene, torenti.

Terenurile aflate permanent sub ape (TDH)

          Din aceasta categorie fac parte albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retinere, bratele si canalele din Delta Dunarii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.

Terenurile din intravilan (TDI)

         În aceasta categorie se includ toate terenurile indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei în vigoare.

Terenurile cu destinatie speciala (TDS)

         Din categoria terenurilor cu destinatie speciala fac parte cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene si navale, cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice de transport al energiei electrice si gazelor naturale, terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii, precum si rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

                                    Mai jos este exemplificata clasificarea terenurilor dupa destinatii:

                                    Destinatii ale terenurilor dupa folosinta

 

 

Criterii de clasificare si identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor

       Categoria de folosinta a terenului, individualizata printr-un cod, este unul dintre atributele parcelei (suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ teritoriala pe un amplasament bine stabilit, având o singura categorie de folosinta si apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune).

         Evidentierea la partea tehnica a cadastrului general a categoriei de folosinta, alaturi de celelalte atribute este necesara atât pentru întocmirea cartii funciare, cat si pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaza bunurile imobile. In cadastru general nu se înregistreaza subcategorii de folosinta.

        Categoria de folosinta este o grupare de terenuri cu aceeasi destinatie economica, creata în mod natural sau artificial. Are ca unitate superioara grupa de folosinta si ca unitate inferioara subcategoria de folosinta (folosita de cadastrele de specialitate). Grupele de folosinta sunt agricole si neagricole.

Clasificarea categoriilor de folosinta a terenurilor

Terenuri arabile (A).

 

           In aceasta categorie se încadreaza acele terenuri care se ara în fiecare an sau la mai multi ani (2-6 ani) si sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi: cereale, leguminoase, plante tehnice si industriale, plante medicinale si aromate, plante furajere, legume etc. în categoria de folosinta arabil se includ: arabil propriu-zis, pajisti cultivate, gradini de legume, orezarii, sere, solarii si rasadnite, capsunarii, alte culturi perene.

Se inregistreaza ca terenuri arabile:

-  terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoisi, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri însamântate cu diferite amestecuri de plante leguminoase), care se ara o data la cel mult 6 ani;

- terenurile ramase temporar neinsamântate datorita inundatiilor, colmatarilor, degradarilor sau altor cauze;

- terenurile cu sere si rasadnite sistematizate, cu mentiunea “sere” sau “rasadnite”.

 

Pasuni (P). Pasunile sunt terenuri înierbate sau întelenite în mod natural sau artificial prin însamântari artificiale la maximum 15-20 ani si care se folosesc pentru pasunatul animalelor. In cadrul acestei categorii de folosinta se inregistreaza:

§                     pasuni curate sunt pasunile acoperite numai cu vegetatie ierboasa;

§                     pasuni cu pomi sunt pasunile plantate cu pomi fructiferi, în scopul combaterii eroziunii sau a alunecarilor de teren, precum si pasunile care provin din livezi paraginite. La incadrarea acestora se va tine seama de faptul ca productia principala este masa verde care se pasuneaza, iar fructele pomilor reprezinta un produs secundar;

§                     pasuni impadurite sunt acele pasuni care, in afara de vegetatie ierboasa, sunt acoperite si cu vegetatie forestiera, cu diferite grade de consistenta;

§                     pasuni cu tufarisuri si maracinisuri.

Fanete (F).

 La categoria fânete se încadreaza terenurile înierbate sau întelenite în mod natural sau artificial prin reînsamântari la 15-20 ani, iar iarba se coseste pentru fân. Se înregistreaza la fânete: fânete curate, fânete cu pomi, fânete împadurite, fânete cu tufarisuri si maracinisuri.

 

Vii (V). 

In aceasta categorie se încadreaza terenurile plantate cu vita de vie:

§                     vii altoite si indigene;

§                     vii hibride – sunt acelea care poarta si denumirea de “producatori directi”;

§                     hamei – deoarece au o agrotehnica asemanatoare cu a vitei de vie, plantatiile de hamei se includ in aceasta categorie de folosinta;

§                     pepiniere viticole – sunt terenuri pentru producerea materialului saditor viticol: plantatiile portaltoi si pepinierele propriu-zise sau scolile de vite.

Livezi (L). 

         Livezile sunt terenuri plantate cu pomi si arbusti fructiferi. Se inregistreaza ca livezi:

§                     livezi clasice – terenurile plantate cu pomi fructiferi în diferite sisteme de cultura traditionale, si anume: livezi cu culturi intercalate, livezi înierbate, livezi în sistem agro-pomicol, livezi pure, etc;

§                     plantatii de arbusti fructiferi – terenuri plantate cu zmeura, agrise, coacaze, trandafiri de dulceata, etc;

§                     pepiniere pomicole – terenurile destinate pentru producerea materialului saditor pomicol;

§                     plantatii de duzi

Paduri si alte terenuri forestiere (PD). 

          In aceasta categorie de folosinta intra toate terenurile care sunt cuprinse în amenajamentele silvice si în afara acestora, indiferent de proprietar. Se înregistreaza la aceasta categorie de folosinta:

§                     paduri – terenuri acoperite cu vegetatie forestiera, cu o suprafata mai mare de 0,25 ha;

§                     terenuri destinate împaduririi – terenuri in curs de regenerare, terenuri degradate si poieni revazute a fi împadurite prin amenajamente silvice;

§                     terenuri care servesc nevoilor de cultura, productie si administratie silvica – terenuri ocupate de pepiniere, solarii, plantatii, culturi de rachita, arbusti ornamentali si fructiferi, cele destinate hranei vânatului si animalelor din unitatile silvice, cele date în folosinta temporara personalului silvic;

§                     perdele de protectie – benzi ordonate din plantatii silvice si uneori silvo-pomicole, care au diferite roluri de protectie ca: perdele pentru protectia culturilor agricole, perdele pentru protectia cailor de comunicatie, pentru protectia asezarilor umane, perdele pentru protectia digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii, etc.;

§                     tufarisuri si maracinisuri – terenuri acoperite masiv cu vegetatie arborescenta de mica înaltime, catinisuri, ienuperisuri, salcâmi, maracinisuri, etc;

Terenuri cu ape si stuf. 

          In aceasta categorie intra terenurile acoperite permanent cu apa, precum si cele acoperite temporar, care dupa retragerea apelor, nu pot avea alta folosinta. Se înregistreaza la aceasta categorie:

§                     ape curgatoare (HR): Fluviul Dunarea, bratele si canalele din Delta Dunarii, cursurile de apa, paraurile, garlele, si alte surse de ape denumiri locale (izvoare, privaluri, etc). La apele curgatoare se va înregistra suprafata ocupata de albie minora a cursului de apa, din mal în mal, chiar daca acesta nu este în întregime si permanent sub apa. De obicei, apele curgatoare formeaza de o parte si de alta a luciului apei prundisuri, care numai la viituri mari sunt acoperite pentru scurt timp cu apa. Albia minora a unui curs de apa, include toate zonele mai joase ale cursului, insulele si prundisurile. Toate aceste terenuri din albia minora nu se înscriu la neproductiv, ci la terenuri cu ape;

§                     ape statatoare (HB). Limita acestor ape variaza în functie de anotimp si de regimul de precipitatii.
La delimitarea acestor ape se va lua în considerare limita lor la nivelul mediu al apelor. In aceasta categorie se încadreaza si apele amenajate în mod special pentru cresterea dirijata a pestelui, precum si suprafetele cu ape statatoare de mica adâncime unde cresc trestiisuri si papurisuri si alte tipuri de vegetatie specifica în regim amenajat sau neamenajat;

§                     marea teritoriala si marea interioara. Suprafata marii teritoriale este cuprinsa între liniile de baza ale celui mai mare reflux de-a lungul tarmului, inclusiv ale tarmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajamentelor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare permanente si linia din larg care are fiecare punct situat la o distanta de 12 mile marine (22 224m), masurata de la punctul cel mai apropiat de la liniile de baza. Suprafata marii interioare este cuprinsa între tarmul marii si liniile de baza, asa cum au fost definite mai sus. Limita terenurilor reprezentând albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale, ale baltilor, ale tarmului si plajei de nisip a Marii Negre, este stabilita prin norme specifice elaborate de ministerele interesate si avizate de ONCGC.

Caile de comunicatii rutiere (DR) si caile ferate (CF). 

          Din punct de vedere functional si al administrarii, caile de comunicatii rutiere se împart, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, dupa cum urmeaza:

§                     drumuri de interes national: autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare;

§                     drumuri de interes judetean: drumurile care fac legatura între resedinte de judet si resedintele de municipiu si orase, statiuni balneoclimaterice, porturi, aeroporturi si alte obiective importante;

§                     drumuri de interes local: drumurile comunale si drumurile vicinale;

§                     strazile din localitatile urbane;

§                     strazile din localitatile rurale: strazi principale si strazi secundare;

§                     cai ferate simple, duble si înguste, triaje.

Drumurile de exploatare din extravilan, care nu au caracter permanent nu se înregistreaza ca detalii, ci se atribuie în proportie egala parcelelor din imediata vecinatate.

Terenurile ocupate cu curti si constructii (Cc). 

          Aceasta categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizari si destinatii, de exemplu: cladiri, curti, fabrici, uzine, silozuri, gari, hidrocentrale, cariere, exploatari miniere si petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debusee, gradini botanice si zoologice, parcuri, cimitire, piete, rampe de încarcare, fâsia de frontiera, locuri de depozitare, precum si alte terenuri ce nu se încadreaza in nici una din categoriile de folosinta prevazute în articolele anterioare.

 

Destinatiile constructiilor
 - locuinte CL
 - constructii administrative si social-culturale CAS
 - constructii industriale si edilitare CIE
 - constructii-anexa CA 

 

Terenuri degradate si neproductive (N). Aceasta categorie cuprinde terenurile degradate si cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetatie. Din aceasta categorie fac parte:

§                     nisipuri zburatoare – nisipuri mobile nefixate de vegetatie si pe care vântul le poate deplasa dintr-un loc în altul;

§                     stancarii, bolovanisuri, pietrisuri – terenuri acoperite cu blocuri de stânca masive, ingramadiri de bolovani si pietrisuri, care nu sunt acoperite de vegetatie;

§                     rape, ravene, torenti – alunecari active de teren care sunt neproductive când nu sunt împadurite;

§                     saraturi cu crusta – terenuri puternic saraturate, care formeaza la suprafata lor o crusta albicioasa friabila;

§                     mocirle si smârcuri – terenuri cu alternante frecvente de exces de apa si uscaciune, pe care nu se instaleaza vegetatie; Terenurile cu mlastini cu stuf nu se înregistreaza la categoria terenurilor neproductive;

§                     gropile de împrumut si cariere – terenuri devenite neproductive prin scoaterea stratului de sol si roca pentru diverse nevoi de constructii;

§                     halde – terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor activitati industriale si exploatari miniere.

 

 Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia articolelor din blog

 

 

Cadastru pentru apartament| carte funciara intabulare apartamente 2018

Cum se face intabularea si deschiderea cartii funciare pentru un apartament?

          Obtinerea numarului cadastral si inscrierea in cartea funciara pentru apartament se face in baza actelor juridice si a unei documentatii tehnice intocmite de catre un expert autorizat de catre ANCPI sau OCPI.

            Documentatia tehnica este reprezentata prin schite, relevee, planuri topografice in format analogic si digital – (format. Cpmx – fisier .cp)

            Partea juridica este alcatuita in baza actelor de proprietate cuprinzand informatii referitoare la proprietari si modul de dobandire al dreptului de proprietate, caracteristici ale imobilului precum suprafete, dimensiuni cat si informatii referitoare la sarcinile ce pot fi constituite asupra imobilului (ipoteci, privilegii), certificate fiscal.

           In urma masuratorilor executate la fata locului specialistii realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilului. In urma datelor culese la birou se intocmeste partea tehnica, releveul apartamentului( schita acestuia) si dosarul cadastral.

            Dupa intocmirea documentatiei tehnice aceasta se depune in vederea avizarii la OCPI de care apartineti. Tot acum se platesc si taxele aferente de intabulare.  Durata de avizare este de 15 zile lucratoare in regim normal si de 7 zile lucratoare in regim de urgenta.

            Dupa  receptionarea documentatiei si inscrierea in cartea funciara se elibereaza urmatoarele documente care ajung la proprietar: incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara si releveul apartamentului.

            Exemplu de acte necesare la intabulare apartament:

1. Actele de proprietate ale imobilului:

a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
- contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
- proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizata;
- contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.

b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.

c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;

d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei Sentinte Civile:
- Sentinta Civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emisa de Judecatorie;

e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare - copie legalizata;
- schita anexa contract - copie xerox.

2. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;

4. Certificat fiscal cu mentiunea "pentru Cadastru si Intabulare"  eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

 

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, , Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) la care se adauga  120 RON (taxa in regim normal prima inregistrare)

** In cazul in care exista diferente intre numele inscris in actele de proprietate si cartea de identitaten, este necesar ca suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).; 

 *** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.

**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.

***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca "in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate".

 

  Va prezentam mai jos un model de intocmire a unui releveu pentru apartament. Mentionez ca adresa trecuta nu este o adresa reala , este trecuta doar pentru exemplificare

cadastru apartament

Daca doriti sa consultati onorariul perceput de noi pentru intocmirea documentatiei cadastrale accesati sectiunea preturi cadastru.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la contact cadastru.

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia altor articole

 
«ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit»

Pagina 3 din 4