BlogCartea Funciara. Ce reprezinta Cartea funciara a unui imobil

          Parafrazand Cartea Funciara a unui imobil este conform unui proverb, pe scurt : " Ai Carte... ai parte" .

          Adica numai pentru acele imobile care sunt inscrise in registrul de publicitate imobiliara numit si Carte funciara, statul garanteaza atat dreptul de proprietate asupra unui imobil cat si corectitudine inscrisurilor care au stat la baza inscrierii in aceasta.

 

Cuprinsul Cărții Funciare

Cartea Funciară este alcătuită din titlu si din trei parti : A,B,C.

Titlul Cartii Funciare cuprinde: numarul Cartii Funciare, denumirea Unitatii Administrativ Teritoriale ( oras, comuna)  in care este situat imobilul, precum si alte mentiuni stabilite prin legi speciale.

Documentatiile cadastrale se receptioneaza de catre OCPI, cu atribuire de NC  ( numar cadastral) unic pe UAT respectiva.

Cartile funciare se numeroteaza pe fiecare UAT

 

Partea I, a Cărții Funciare , desemnata in continutul Cărții Funciare si prin litera “A”, cuprinde

descrierea imobilului dupa cum urmeaza :

1.        numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;

2.        adresa administrativă a imobilului;

3.        suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;

4.        extrasul de plan cadastral, care constituie anexă la partea I a cărţii funciare;

 

Partea a II-a a Cărții Funciare, desemnată în conținutul Cărții funciare și prin litera ”B” cuprinde:

1.        numele/denumirea proprietarului;

2.       actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

3.        strămutările proprietății;

4.       dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;

5.        servituțile constituite în folosul imobilului;

6.        faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;

7.       recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;

8.       obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;

9.       clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;

10.   orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a Cărții Funciare, cu privire la înscrierile făcute.

 

Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărții funciare, se vor indica:

1.       numărul curent al operațiunii înscrise;

2.        înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;

3.        indicarea tipului de înscriere;

4.        observații, după caz.

 

Partea a III-a a Cărții Funciare desemnată în conținutul Cărții Funciare și prin litera ”C” cuprinde:

1.       dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;

2.       faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

3.       sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor;

4.       orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile efectuate în această parte

----------------------------------

Definitie Imobil

Prin imobil, se întelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități  administrartiv-teritoriale, cu unul sau mai mulți proprietari, care se identifica printr-un număr cadastral unic.

Unitate administrative teritoriala UAT
UAT- parte componenta a teritoriului tarii, cu populatia si institutiile aferente, denumita si organizata prin lege. In tara noastra unitatile administrativ-teritoriale sunt judetele, orasele, dintre care unele sunt municipii, si comunele.

 Planul cadastral de carte funciara

un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in cartea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala;

Extrasul de plan cadastral de carte funciară

 secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză

Documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Număr cadastral NC

Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Dezmembrare imobil

Etapele si durata unei documentatii de dezmembrare (dezlipire)

     

          Dezmembrarea este operatiunea cadastrala tehnica si juridica prin care, un imobil caruia i-a fost atribuit un numar cadastral si este intabulat in Cartea Funciara este impartit in mai multe parti.

          In vederea dezmembrarii se vor parcurge 2 mari etape : etapa tehnica in care se avizeaza documentatia cadastrala la OCPI si etapa juridica atunci cand se intocmeste actul de dezmembrare notarial urmat de inscrierea actului juridic in Cartea Funciara

         La aceasta operatiune se apeleaza in situatiile in care:

 • se doreste defalcarea sau/ si vanzarea unei parti din acel imobil

 • Punerea sub ipoteca doar a unei parti din intregul imobil fara sa se gtreveze intreg imobilul

 • se dorestea vanzarea unor parcele mai mici din intregul imobil

 • se doreste inchirierea sau subinchirierea unei parti din acesta

 

 

     

 Dezmembrarea unui imobil si inscrierea actului juridic in cartea funciara se face parcurgand urmatorii pasi:

      1. Se vor pune la dispozitia persoanei autorizate următoarele documente:

 

 

 • extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)

 • tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare

 • acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care imobilul este ipotecat)

 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor

 • documentatia cadastrala anterioara a imobilului - copie (in situatia in care exista)

 • Copie legalizata certificatul de urbanism pentru dezlipire, necesar doar la dezmembrarile in 3 sau mai multe loturi

 

      2. Se intocmeste documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de catre persoana autorizata si se are in vedere urmatoarele

 •  se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor

 •  in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 

 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata

 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui

 •  se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori si se intocmeste documentatia cadastrala

      3. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii.

 • documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptionarii tehnice

 • OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei

 • tariful solicitat de catre OCPI pentru avizare este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat in urma dezmembrarii  iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.

      4. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numere cadastrale pentru fiecare imobil rezultat

 • in acest moment dezlipirea (dezmembrarea) este receptionata din punct de vedere TEHNIC

 • la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 

      5. Incheierea actului autentic de dezlipire ( dezmembrare)

 • proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de dezlipire

 • notarul public solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare

 • in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate si a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se incheie si se autentifica actul de dezlipire

 • notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a dezlipirii insotită de actul autentic de dezlipire si de un exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate si dupa caz de o fotocopie a certificatului de urbanism

 • tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare

 • tariful solicitat de catre OCPI pentru inscrierea in cartea funciară a dezlipirii este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat in urma dezlipirii iar termenul de inscriere este de 9 zile lucratoare.

      6. Inscrierea dezlipirii in cartea funciară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea dezlipirii in cartea funciară

 • in baza incheierii de carte funciară se inchide ( sistează) cartea funciară a imobilului dezlipit si se deschid cărti funciare noi, cate una pentru fiecare imobil (lot) rezultat din dezlipire

 • notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasele de carte funciară pentru informare

      7. Informatii suplimentare cu privire la durata avizare si taxe in regim de urgenta

 • Tariful OCPI de receptie si/sau de inscriere la urgentă este de patru ori valoarea normala
  60 lei x 5/imobil rezultat

 • Termen de receptionare: 7 zile regim normal (3 zile la urgenta)

 • Termen de inscriere in cartea funciară: 7 zile regim normal (3 zile la urgenta)
   

 

 Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la contact cadastru.

 

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia altor articole

 
«ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit»

Pagina 4 din 4